رزومه شخصی استاد

ha
نام و نام خانوادگی: حمید شاکری
ميزان تحصيلات: --- حقوق
ايميل شخصی: hamidshakeri90@gmail.com

رزومه حمید شاکری

 

1. عضو هیات علمی افتخاریگروه حقوق جامعه بین المللی توسعه ارتباطات بین دانشگاهی(ISCDBU).

2. عضو کمیته علمیهمایش ملی علوم انسانی اسلامی.

3. داور در اولینهمایش ملی علوم انسانی اسلامی در سال1394.

4. داور دومین کنفرانس بین المللی تفکر و پژوهش دینی.

5. داور اولینکنفرانس بین المللی عدالت، مطالعات حقوقی و قضایی.

6. عضو باشگاهپژوهشگران جوان و نخبگان به شماره عضویت 9328163006

کارنامه علمی

 


کتب

1. درآمدی بر بنیان های حقوق شهروندی(جلد نخست). انتشاراتمولفان فرهیخته.1394.

2. حکمرانی خوب شهری (مطالعهتطبیقی ایران، آمریکا، انگلستان، مصر و ترکیه). انتشاراتشهید عبدالرضا مصلی نژاد.1394.

مقالات

1. بازشناسی اصول کلیحقوقی در مقدمه قانون اساسی. فصلنامه مجد. شماره32. مقاله مشترک. دکتر محمدامامی، حمید شاکری و علی اصغر فدایی.

2. تبیین حکمرانی خوبدر نهج البلاغه با رویکرد روشی زمینه گرا(مجله حقوقی دانشگاه شیراز، شماره4،مقاله مشترک با دکتر خلیل اله سردارنیا.عضو هیات علمی دانشگاه شیراز).

3. تاملی بر بنیان هایحقوق مالیاتی در ایران، نشریه کانون وکلای فارس.شماره7.

4. حقوق سایبری بهعنوان یک حقوق شهروندی. نشریه کانون وکلای فارس. در نوبت چاپ.

5. اینترنت و ظرفیتهای آن برای تحقق حکمرانی خوب شهری: بررسی نظری و مصداقی، نشریه راهبرد توسعهشماره40،مقاله مشترک با دکتر خلیل اله سردارنیا.عضو هیات علمی دانشگاه شیراز)

6. حکمرانی شهری درایران، آسیب شناسی و پیشنهادات راهبردی، نشریه راهبرد توسعه. شماره 23(مقالهمشترک با دکتر سردارنیا.عضو هیات علمی دانشگاه شیراز).

7. تاملی بر حقوق وآزادی ها با تاکید بر اصل27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. (نشریه حقوقاساسی. شماره18. مقاله مشترک با دکتر امامی عضو هیات دانشگاه شیراز).

8. تحلیلی بر مؤلفه‌های حکمرانی خوب ازمنظر نهادهای بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراننشریه حقوق اساسی.شماره23. مشترکبا دکتر امامی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز).

9. امنیت انسانی درپرتوی مولفه های حکمرانی خوب، مجله حقوقی مجد، پذیرش در نوبت چاپ.

10. احزاب و عللناکارآمدی آن از منظر حقوقی در ایران.(کنگره ملی علوم اسلامی و انسانی.مشترک با دکتر امامی. عضو هیات علمی دانشگاه شیراز).

11. هنر حقوقی مقدمهقانون اساسی.(نشریه کانون وکلای فارس.شماره9.مشترک با دکتر امامی.عضو هیاتعلمی دانشگاه شیراز و علی اصغر فدایی).

12. تحلیلی بر نظریهدولت در قانون اساسی 58 و 68 با تاکید بر اختیارات رهبری(نشریه حقوق اساسی.شماره18. مقاله مشترک با دکتر مردانی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز).

13. مطالعه تطبیقی حقوقو آزادی های عمومی در قانون اساسی و اسناد بین المللی. (فصلنامه مجد. شماره33. مشترک با دکتر مردانی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز).

14. بررسی مولفه هایحقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.(نشریه کانون وکلا،شماره5. بهار93. مقاله مشترک).

15. نظارت براجرایبودجه در نظام حقوقی ایران. نشریه حقوقی کانون وکلای بوشهر.پاییز 1394.مقاله مشترک.

16. حکمرانی خوب وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. نشریه حقوق اساسی.شماره 23. مشترک بادکتر محمد امامی.

17. سیر تطور مالیهعمومی در ایران،نشریه حقوقی کانون وکلای بوشهر.شماره دوم. زمستان 1394.

18. تاملی بر حقوقسیاسی زنان در ایران با تاکید بر قانون اساسی.( کنگره بین المللی فرهنگ واندیشه دینی1393).

19. رسانه ها، مفهومنخبه گرایی در اندیشه نخبه گرایان کلاسیک و مدرن و تاثیر آن بر مشارکت شهروندان. همایشمنطقه ای چالش ها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم1392).

20. مطالعه تطبیقیمولفه های حکمرانی خوب در اندیشه غرب و نهج البلاغه.( اولین کنگره ملی تفکر وپژوهش دینی. اردیبهشت1393).

21. تاملی بر مولفه هایحکمرانی خوب در نهج البلاغه.( اولین کنگره ملی تفکرو پژوهش دینی.اردیبهشت1393).

22. تبیین مفهومحکمرانی خوب شهری: شاخص ها، مدل ها و اهداف آن.کنفرانس ملی معماری و منظر شهریپایدار.

23. راهبردهاییبرای تحقق حکمرانی خوب شهری در چهارچوب نظریه سیستمی. کنفرانس ملی معماری ومنظر شهری پایدار.مقاله مشترک.

24. حکمرانی خوب شهری،توسعه پایدار و نگاهی اجمالی به حکمرانی شهری در ایران. کنفرانس ملی معماری ومنظر شهری پایدار.

25. تاملی بر شورایشهر، شهرداری و مراجع حل اختلاف شهری در نظام حقوقی ایران. کنفرانس ملی معماریو منظر شهری پایدار.مقاله مشترک.

26. ولایت فقیه و قانوناساسی. اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی. اردیبهشت1393. همراه باسخنرانی).

27. تاملی بر بنیان هایحقوق احزاب در نظام حقوق ایران. مقاله مشترک. کنفرانس بین المللی حقوق ایران.1394.

28. امنیت انسانی وحقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. مقاله مشترک. کنفرانس بینالمللی حقوق ایران. 1394.

29. مسئولیت بین المللیدولت عربستان با تاکید بر واقعه منا. نشریه کانون وکلای فارس. شماره10.تابستان 1394.

30. مفهوم آزادی وانواع آن در نهج البلاغه. کنفرانس بین المللی حکومت علوی.

31. حقوق متقابل مردم وجکومت در نهج البلاغه.کنفرانس بین المللی حکومت علوی.

32. حقوق شهروندی درنهج البلاغه. کنفرانس بین المللی حکومت علوی.

33.سرباز عدالت. نشریهمنشور.

34. مسئولیت مدنی سقوطهواپیما. نشریه منشور.

35. سیری در تهیه وتدوین قانون اساسی.نشریه منشور.

 36. Ghorbanzadeh.M & Shakeri.H(2015). A Consideration on PublicRights and Freedoms Discourse.1st.International Congress on Justice,Legal and Judicial Studies.December.

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم